Disclaimer

Abonnementsvoorwaarden

 

Duur van het abonnement

Met het afsluiten van een abonnement op het Technisch ABC gaat u een overeenkomst aan van 1 jaar. De betaling vindt plaats aan het begin van het abonnement, direct bij registratie of uiterlijk 30 dagen daarna gedurende het eerste jaar van het abonnement is tussentijdse beëindiging niet mogelijk

 

Verlenging en opzegging

Na de eerste contractperiode wordt het abonnement, tenzij u opzegt, automatisch verlengd met een nieuwe periode van 1 jaar. Na de verlenging kan het abonnement maandelijks worden opgezegd. Het abonnement stopt 1 kalendermaand nadat wij uw opzegging hebben ontvangen. Heeft u (ook) betaald voor een periode na het ingaan van de opzegging, dan storten wij naar rato het bedrag over deze periode binnen 30 dagen nadat wij uw opzegging hebben ontvangen terug.

Opzeggen kan per e-mail of per telefoon. Na de opzegging ontvangt u binnen 2 weken een bevestiging via de e-mail van ons. Heeft u geen bevestiging ontvangen, neem dan contact met ons op.

 

Gebruikersaccount

Abonnementen hebben een vastgesteld aantal gebruikers. Elke gebruiker ontvangt een gebruikersnaam en kan zelf een wachtwoord aanmaken. Het is niet toegestaan een gebruikersaccount te delen met andere personen.

 

 

Disclaimer

Woningborg Advies spant zich in voor een zo zorgvuldig en actueel mogelijke weergave van de gegevens op deze site. Ook streeft zij naar een goede toegankelijkheid van de site en van de door haar langs elektronische weg aangeboden diensten. Woningborg Advies behoudt zich het recht voor om de inhoud van de informatie op deze site te wijzigen.

Woningborg Advies B.V. en degenen die aan dit product hebben meegewerkt, hebben een zo groot mogelijke zorgvuldigheid betracht bij het samenstellen van deze uitgave. Desondanks kan aan de informatie op deze pagina geen rechten worden ontleend. Mochten er onjuistheden in de gegevens voorkomen of mocht de informatie niet meer actueel zijn, dan aanvaardt Woningborg Advies geen enkele aansprakelijkheid voor de eventuele gevolgen van het gebruik van de website en/of op de website opgenomen informatie. Ook kan Woningborg Advies geen aansprakelijkheid aanvaarden indien er sprake mocht zijn van storingen of onderbrekingen van of fouten of vertraging in het verstrekken van informatie.

Woningborg Advies garandeert niet dat naar haar gestuurde e-mails of andere elektronische berichten tijdig worden ontvangen en verwerkt en aanvaardt geen aansprakelijkheid voor gevolgen van het niet of te laat ontvangen of verwerken daarvan.

Woningborg Advies aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor de inhoud van sites waarnaar of waarvan met een hyperlink of anderszins wordt verwezen.

 

© Woningborg Advies B.V.

 

Alle rechten voorbehouden. Niets van deze uitgave mag verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, getransformeerd tot software of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opname of enig andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever. Voor zover het maken van kopieën uit deze uitgave is toegestaan op grond van artikel 16b Auteurswet 1912 in verbinding met het Besluit van 23 augustus 1985b, Stb. 471 en artikel 17 Auteurswet 1912, dient men de daarvoor wettelijk verschuldigde vergoedingen te voldoen aan de Stichting Reprorecht (Postbus 882, 1180 AW Amstelveen). Voor het overnemen van gedeelte(n) uit deze uitgave in bloemlezingen, readers en andere compilatiewerken (artikel 16 Auteurswet 1912) dient u zich te richten tot Woningborg advies B.V., Postbus 805, 2800 AV Gouda of technischeabc@woningborggroep.nl.

 

No part of this website may be reproduced in any form by print, photoprint, microfilm, stored in a database or retrieval system, or any other means without written permission from Woningborg Advies B.V.